Algemene Voorwaarden van bij BETA Wassen aangesloten bedrijven

Inleiding

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker
Het bedrijf dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt;

Wederpartij
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn/haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;

Consument
Een wederpartij, natuurlijke persoon zoals vermeld in lid 2 van dit artikel die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Object
Het voertuig waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, dan wel andere overeenkomsten hoe ook genaamd van de bij de Belangenvereniging voor Truckwash- en Autowasbedrijven (BETA Wassen) aangesloten ondernemingen.

Artikel 3: Prijzen

 1. Als prijs geldt hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument is in dat bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoals afgesproken tussen gebruiker en wederpartij blijkt dat voor een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen gebruiker en wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst inclusief de prijs dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de overeenkomst gebaseerd is op een overeengekomen som, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

Artikel 4: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto contant (bij het aangaan van de overeenkomst) plaats te vinden.
 2. Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere factuurdatum op de factuur staat vermeld. De gebruiker is bij betaling op rekening gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
 3. De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar waarbij het verzuim van de wederpartij direct intreedt indien:
  • De wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient, het faillissement wordt aangevraagd of tot boedelbeslag overgaat;
  • Beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van de eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
  • De wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
 4. De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De resultaatverplichting van de gebruiker wordt pas opeisbaar nadat de wederpartij de verschuldigde prijs geheel heeft voldaan.
 5. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand over de nog openstaande prijs, tot aan die der algehele voldoening.
 6. Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op 15%, met een minimum van €175. Indien gebruiker genoodzaakt is de wederpartij ter zake in rechte te betrekken is de wederpartij gehouden alle door de gebruiker gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de factuur van de door gebruiker ingeschakelde raadsman, te betalen.

Artikel 5: Digitale Klantenkaart

 1. Op de Digitale Klantenkaart kan door de wederpartij door middel van betaling tegoed worden opgewaardeerd. Dit tegoed kan worden gebruikt voor de aankoop van producten en/of diensten van gebruiker.
 2. Het producten- en/of dienstenassortiment van de klantenkaart kan te allen tijde door gebruiker worden gewijzigd of aangevuld.
 3. Op het moment dat er tegoed op de Klantenkaart staat, dan heeft de wederpartij recht op de diensten en producten ter hoogte van het geldende saldo. Dit tegoed zal echter nimmer door gebruiker op geldelijke wijze naar wederpartij worden teruggestort.
 4. Op het moment dat het saldo op de Klantenkaart lager is dan 80% van het opgewaardeerde bedrag, dan zal de Klantenkaart automatisch worden opgewaardeerd op basis van de vorige opwaardering. De vorige zinsnede geldt behoudens het geval waarin er sprake is van een wederpartij die geen gebruik meer wenst te maken van de Klantenkaart.
 5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en bewaren van de Klantenkaart en ziet toe op het rechtmatig gebruik. De door de kaartlezer(s) vastgelegde gegevens leveren volledig bewijs op ten aanzien van de met de desbetreffende Klantenkaart gedane transacties, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
 6. De Klantenkaart en de op de Klantenkaart verwerkte (elektronische) gegevens zijn en blijven eigendom van gebruiker.
 7. Gebruiker is gerechtigd de Klantenkaart te beëindigen. Houders van de Klantenkaart zullen hierover ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld worden per e-mail. In het geval van beëindiging van de Klantenkaart zullen de opgewaardeerde tegoeden nog zes maanden geldig blijven.

Artikel 6: Instructies en bevoegdheden

 1. De wederpartij dient zich te houden aan alle aanwijzingen en instructies zoals deze door de gebruiker worden gegeven.
 2. De wederpartij heeft alleen toegang tot de wasplaats indien hier expliciet toestemming voor is gegeven door gebruiker.
 3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het vooraf eventueel inklappen van spiegels.
 4. De vertegenwoordiger namens de wederpartij wordt geacht over de bevoegdheid te beschikken om het object te laten reinigen middels het gekozen pakket.

Artikel 7: Staat van het object

 1. Algemeen
  De gebruiker is gerechtigd om voorafgaand aan het wassen de staat van het object vast te laten leggen. De bemerkingen die vooraf zijn vastgelegd door de gebruiker kunnen door de wederpartij achteraf niet betwist worden.
 2. Informatieplicht
  Wederpartij is verplicht eventuele gebreken vooraf te melden aan gebruiker. Indien hij dit nalaat is gebruiker niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade.
 3. Carwash
  Het object van de wederpartij dient, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders aangeeft, voor gebruiker van de carwash te voldoen aan de volgende eisen:

  • wielbasis: vier wielen;
  • een dichte carrosserie;
  • het object moet voldoen aan de maximum afmetingen zoals aangegeven door gebruiker;
  • geen loszittende onderdelen, zoals in het bijzonder antennes, spiegels, sierstrips, niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie. Geen (door steenslag) beschadigde ruiten of koplampglazen;
  • bijzonderheden omtrent het voertuig die van belang kunnen zijn, dient de wederpartij eveneens aan de gebruiker door te geven.
 4. Truckwash
  Het wassen van trucks vindt plaats onder directe begeleiding (van een medewerker) van gebruiker. Deze bepaalt of de staat van het voertuig geschikt is voor een wasbeurt.

     4.1 Eigen risico onderdelen truckwash
      Indien het object de volgende onderdelen bevat is gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade:

  • Een open trailer met opgerold zeil(dak);
  • Elastieken rondom het voertuig;
  • Loshangende of uitstekende stroomkabels;
  • Zekerskabels en/of staalkabels van een zeiloplegger.
 1. Caravans en campers
  Het laten wassen van caravans en campers is op eigen risico.

Artikel 8: Wasresultaat

De wederpartij mag verwachten dat het normale vuil op het object in redelijke mate wordt verwijderd. Rekening moet wel worden gehouden met vuil dat op onbereikbare plaatsen op het object zit en wat de wasmachine met het gekozen programma niet kan verwijderen.

Artikel 9: Klachten

De reiniging van het voertuig veronderstelt dat het in water oplosbare vuil wordt verwijderd. De eventuele op het te reinigen voertuig andere aanwezige (ver)vuil(ing) zoals onder andere teer, vet, niet-originele verf, krasjes, etc., wordt niet geacht verwijderd te worden bij een normale wasbeurt. Heeft de wederpartij klachten over het wasresultaat dan dient wederpartij deze klacht voor het verlaten van het bedrijfsterrein aan een door gebruiker aangesteld persoon te melden. Het is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker op welke wijze de klachten zullen worden afgehandeld. Bij gegronde klachten zal het object opnieuw gewassen worden. De gebruiker kiest het wasprogramma.

Artikel 10: Overmacht

 1. Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat de gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
  • bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van gebruiker;
  • transportmoeilijkheden of– belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
  • oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
 3. In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 4. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.
 5. Indien de gebruiker gebruik maakt van het in lid 3 van dit artikel vermelde recht, dan heeft de wederpartij alleen het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is. De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na het beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Voor de consument gelden m.b.t. de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen, echter voor zover redelijk met inachtneming van het hierna in dit artikel vermelde.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor schade bij haarzelf, bij de gebruiker of bij derden die ontstaan doordat de wederpartij de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen of poetsen.
 3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van gebruiker, voor enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welke hoofde dan ook onder zich heeft.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan lak die niet de normale hardheid heeft.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Voor schade veroorzaakt door fouten van werknemers van gebruiker is de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk.
 7. Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  • de aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
  • indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Elke aansprakelijkheid van de gebruiker vervalt indien zonder zijn toestemming of zonder melding van de wederpartij:
  • het object het terrein van de gebruiker heeft verlaten, tenzij aangetoond wordt dat constatering van de schade aan het object aldaar redelijkerwijs niet mogelijk was;
  • het object wordt gerepareerd dan wel anderszins wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 12: Elektronische betaling

Bij elektronische betaling staat de wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is deze verplicht op eerst verzoek van de gebruiker voldoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen. Gebruiker heeft het recht zaken van de wederpartij terug te houden, daaronder begrepen een gewassen of gepoetst voertuig, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 13: Weigeren

Gebruiker kan wederpartij als klant weigeren als het voertuig van wederpartij volgens gebruiker voor de wasstraat of truckwash ongeschikt is, of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.

Artikel 15: Geschillen

Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar de gebruiker gevestigd is.